Колумна на Суада Вујичи: Локалните избори во Турција и грешките на Ердоган

0
Автор: Дип.инг.Суада Вуичи
Најпрво би сакале да и се заблагодариме на г-ца Суада Вујичи – Дипломиран инжинер по медицинско лабараториска дијагностика, што одлучи со своите колумни-анализи да ја збогати ова рубрика и да биде дел од колумнистите-аналитичари на Дубаи Портал.
Инаку Суада Вуичи живее и работи во Косово.

Локалните избори во Турција и грешките на Ердоган

Дали е во ред да зборуваме за локалните избори во Турција, како конечни, не знам бидејќи се зборува дека ќе има повторно пребројување, ама она што можам да го кажам е дека иако изгледа дека Ердоган изгуби, е па не е така.

Личноста од неговиот калибар, итоа како знаеше дека ове локални избор ќе бидат климави и дека во своите редови нема луѓе на кои може да се наслони.

Опозицијата во Турција е силна, подрбно заради тоа што подржуваат академци или поинаку кажано елитата, и тоа го прават на отворен начин, иако на Балканот се смета дека таму е се затворено, дека владее цензурата, ама во стварност сосема е поинаку.

Отворено се зборува, отворено се спротиставува, дури најгледаниот дневник го води водител кој отворено го оспорува она што Ердоган го вели, а што оспорува? го оспорува она што веќе постои во другите земји, законите кои се таму прифатени кога станува збор за даноците или алкохолот, ама кога истите беа спроведени во Турција, тогаш се зборувало дека истите тие закони се наметнати бидејќи Ердоган пропагира Ислам.

Ама, ајде да споменеме и уште неколку зборови за лидерот на опозицијата, тој човек буквално не прави ништо, иако има изгубено многу избори поточно, 7 точно, тој и понатаму е нивни лидер, како ? токму заради тоа што ништо не работи, туку го обезвреднува и оспорува она што Ердоган го кажува и прави, и мораме да признаеме дека тоа добро му оди и свесен дека има добра подршка, членовите на неговата партија навистина се квалитетни, образовани и проевропски луѓе. Претпоставувам дека сега веќе ви стануваат појасни некои работи.

Каде е грешката на Ердоган? Најголемата грешка сигурно е во тоа што пушти голем број на Сиријци во земјата. Тие ги користат сите привилегирани права на меѓународните организации, отвораат работни места, воглавно како и секаде во Европа, тие се вдомуваат, а тоа што тие понатаму сакаат во Европа, тоа е друга приказна, таа таканаречена елита не ги сака нив, додека, се разбира, тие би се бореле за нивните права на пример во Германија, двојни стандарди / двојни размислувања.

Втората најголема грешка на Ердоган е наклонетоста кон Русија, односно вртење грб на Америка, знаејќи дека уште од времето на султанот на овој или на оној начин имаат добри односи со Русите и Русинките. До сега се смета дека се склучени дури 105 илјади бракови, додека ниту една Турчинка не се мажила во Русија, воглавно таа врска постои и ден денес.

Трета грешка на Ердоган, иако е мала, не можам да ја наречам пропагирање, бидејќи човекот е муслиман, (можеби тоа не е грев) и им дозволува да преовладаат организациите кои ги контролираат студенитите, школите, факултетите, а младината не смееш и не можеш да ја контролираш, тие бараат слобода, т.е. барем да се чувствуваат неограничено.

Но како што реков, и тоа како мислам дека Ердоган е свесен каде и во што згрешил, додека пак опозицијата имала години и години за да ги подготви најдобрите луѓе, ќе видеме што понатаму.

Босански јазик

Da li je u redu da govorimo o izborima u Turskoj kao konačnim, ne znam jel priča se kako će biti ponovno prebrojavanje, ali ono što mogu reći da iako izgleda da je Erdogan izgubio e pa nije, osoba njegovog kalibra itekako je znala da će ovi izbori biti klimavi, da nema u svojim redovima ljude na koje se može osloniti. Opozicija u Turskoj je jaka, posebno zato što nju podržavaju akademici ili tako reći elita, i to rade na otvoren naćin iako se na Balkanu smatra da je tamo sve zatvoreno, da vlada cenzura, u stvari je baš drugaćije. Otvoreno se govori, otvoreno se protivi, čak šta više najgledaniji dnevnik vodi voditelj koji otvoreno osporava sve što govori Erdogan, a šta osporava, osporava ono što već postoji u stranim zemljama, zakoni koji su tamo prihvaćeni kada je reć o porezima ili alkoholu, ali u Turskoj kada su bili sprovedeni onda se govorilo da su oni nametnuti jer Erdogan propagira islam. Ajmo još nekoliko reći o lideru opozicije, taj čovek bukvalno ne radi ništa, iako je izgubio toliko prošlih izbora, 7 tačnije on je i dalje njihov lider, kako, upravo iz razloga što ništa ne radi već sve što Erdogan kaže, uradi on to negira, i moramo da priznamo da to dobro radi, i svestan je da ima dobru podršku, članovi njegove stranke su zaista kvalitetni obrazovni i proevropski ljudi, valjda su sada i jasnije neke stvari.

U čemu je Erdoganova greška? Najveća greška sigurno je u tome što je pustio veliki broj Sirijaca u zemlji, oni koriste sva povlasčena prava međunarodnih organizacija za izbeglice, otvaraju radna mesta, uglavnom ko svugde u Evropi oni se odomačili, a to što oni i dalje žele u Evropu to je druga prića, ta tzv.elita ne žele njih, dok naravno bi se borili za njihova prava da su oni u Nemačkoj npr. dupli standardi/dupla mišljenja elem, druga najveća greška jeste naklonost Rusiji, tj okretanje leđa Americi, iako još od vremena sultana zna se da oni na ovaj ili onaj način imaju dobre odnose sa Rusijom i Ruskinjama, do sada se smatra da je sklopljeno čak 105 hiljada brakova, dok nijedna Turkinja nije otišla u Rusiji, uglavnom ta veza postoji i dan danas. Treća greška iako je mala jeste zaista Erdoganovo ne mogu reći propagiranje, jer čovek jeste musliman, (valjda to nije greh) ali dopušta da preovladaju organizacije koje kontrolišu studente, škole, fakultete, a omladinu ne smeš i ne možeš kontrolisati, oni traže slobodu, tj.da se osećaju bar neograničenim.

Ali kao što rekoh, itekako mislim da je Erdogan svestan u čemu i gde je pogrešio, dok je opozicija imala godine i godine da pripremi najbolje ljude, videćemo šta dalje.