Колумна на Суада Вујичи: Од историјата и страдањата на Палестина

0
Автор: Дип.инг.Суада Вуичи
Најпрво би сакале да и се заблагодариме на г-ца Суада Вујичи – Дипломиран инжинер по медицинско лабараториска дијагностика, што одлучи со своите колумни-анализи да ја збогати ова рубрика и да биде дел од колумнистите-аналитичари на Дубаи Портал..

Чија е Палестина, Чиј е Израел? Како воопшто дојде до ова да ги немаме тие одговори, кој кого тука го намести и поради што? Ајде да ги оставеме на страна тие политички прашања, бидејќи со тоа се занимаваат политичарите, но повторно прашање? Кои политичари? Кога се занимаваат со тоа, каде се занимаваат? Ние обичните луѓе ги слушаме само Нетанјаху и Трамп, каде се останатите гласови?

Дали ние знаеме кој е претседател на Палестина, јас морав да пребарувам на Гугл, се вика Махмуд Абаз, кој повторно е избран. иако се зборуваше дека поголемиот дел од Палестинците кои имаат израелско државјанство, ќе ги бојкотираат изборите, но Абас е повторно избран и продолжува да повикува на мир и дијалог. Повторно прашање, јас нивните политичари не ги гледам во Собранието, дали имаат Министери, а секој ден слушаме како Израел ги бомбардира, мислам не само што слушаме туку и гледаме, а Израел е толку мирна земја што во нејзе може да се оддржи Евросонг, па како може да биде мирна, по кои критеријуми мирна, се сеќавам дека пред неколку години не и го дадода Европското првенство на Турција бидејќи била “нестабилна”, поради неколкуте терористички напади во тоа време.

Сите знаеме дека Палестина е многу важна за сите три монотеистички вери, претпостатувам дека знаеме, наиме, многу одамна израелци заминаа од таа земја во далечниот Египет, а ги врати пејгамберот Муса а.с, иако мислам дека ова прогонство некој други може подобро да го објасни, собено нека ми го објасни тој дел “ветена земја” за што е ветена, зошто е толку битна? Она што сакам да го кажам е дека израелците постојано зборуваат дека тие се вистинските жители на таа земја, дека само тие го имаат правото на таа земја, и дека Палестинците кои живееле сето тоа време, дури и додека биле во прогонство биле доселеници, поточно од Јордан и немаат исти права како нив. Па како?

Палестинците се поделени, оние кои живеат во Израел и оние кои живеат на појасот Газа, при влез и излез се претресени, тие можат да ги запрат кога сакаат, им влегуваат насилно навечер во домовите, им ги земаат земјиштата, рушат куќите, им ги земаат малолетните деца доколку се обидат да ги удрат, или шутнат војник, како што се случи со седумнаесетгодишната Ахед Тамими, која служеше казна заедно со нејзината мајка, судењето е спроведено позади затворени врати, а затворена беше бидејќи удри војник откако израелските војници пукаа во нејзиниот братучед, а неодамна го приведоа и нејзиниот помал брат. Денес во израелскиот затвор има 5700 заробеници од кои 250 се малолетници, а до сега во тој затвор беа притворени повеќе од 2000 деца. Да ли некогаш сте слушнале некоја НВО, Уницеф да се огласи против тоа, не сум слушнала и јас.

Пред два месеци папата Францис беше на митинг кој се оддржа во Мароко, каде изјави дека Ерусалим е светилиште за три вери, што беше протолкувано на одлуката на одлуката на Трамп дека Ерусалм е главен градна Израел. Да ли знаете за неговото заминување, на тој состанок, и јас наидов на една чудна кратка статија. Да ли и вас ви се чини дека сме пренатрупени со различни информации од различни извори, сите прават документарни емисии, сите пишат за тоа, но всушност не знаеме ништо, немаме одговори на обичните прашања, а тие луѓе се вистинити, ги има по социјалните мрежи и буквално молат за помош иако знаат дека никој нема да им помогне а така е уште од Мај месец 1948година. кога Израел беше прогласена за држава од страна на Велика Британија, а Палестина на 15 Новембар 1988година, а Меѓународно призната од 2012 година, да, тие податоци се достапни на сите, да не се лажеме дека не ги знаеме.

Зошто муслиманите немаат свој верски лидер, на пример, не дека сум љубоморна на папата, или некој сојуз на арапските земји, знам дека постојат кога трговјата е во прашање, но нема некој кој “секогаш” ќе ја чува Палестина, и тоа ми е тажно некако, а луѓето таму живеат заробени, ги бомбардираат од ден за ден, ако не бидат шехиди, тогаш ќе бидат инвалиди, јетими, без кров над глава.

Последна вест која ја прочитав пред неколку саати беше, како едно 5 годшно девојче од Газа кое боледувало од тумор на мозокот и требало да оди на операција и хемотерапија во Источен Ерусалим, но Израел не им дозволи на нејзините родители да одат со неа и таа почина сама.

Босански Јазик

Čija je Palestina, čiji je Izrael? Kako se uopšte došlo do ovoga da nemamo te odgovore, ko je koga tu namestio i za šta? Ajde da ostavimo za strane ta politička pitanja jer jel te, time se bave političari, ali opet pitanje? Koji političari? Kada se time bave, gde se bave? Mi obićni ljudi čujemo samo Netanhayu i Trampa, gde su ostali glasovi?
Jel mi znamo ko je presednik Palestine, ja sam morala da guglam, Mahmud Abaz se zove, koji je ponovo izabran, mada se govorilo da će većina Palestinaca koji imaju Izraelsko državljanstvo bojkovati izbore, Abas je ponovo izabran i dalje poziva na mir i dijalog, opet pitanje, ja njihove političare ne vidim u skupštini, da li imaju ministre, a čujemo svakodnevno da ih bombarduje Izrael, mislim ne čujemo nego i vidimo, a opet Izrael je toliko mirna zemlja da u njoj može da se održava Eurosong, pa kako može da bude mirna, po kakvim kriterijiima mirna, sećam se da pre nekoliko godina nisu dali Turskoj Evropsko prvenstvo jer je bila “nestabilna” u to vreme zbog čestih terorističkih napada.
Svi znamo da je Palestina jako važna za sve tri monoteističke vere, valjda znamo, naime, jako davno Izraleci su otišli iz te zemlje u daleki Egipat, vratio ih je Mojsije, iliti poslanik Musa, mada mislim da ovo izgnastvo može neko drugi bolje da objasni, osobito neka mi objasni taj deo “obećana zemlja” za šta je obećana, zašto je toliko bitna? Ono što želim reći da Izraleci stalno govore kako su oni pravi stanovnici te zemlje, kako je samo njihovo pravo da nastane tu zemlju, i da ljudi Palestinci koji su tu živeli svo to vreme, čak i dok su oni bili u izgnanstvu da su oni došljaci, tačnije iz Jordana i nemaju ista prava kao i oni. Pa kako?
Palestinci su podeljeni, oni koji žive u Izraelu i oni koji žive u pojasu Gaze, pri ulasku, odlasku oni su pretreseni, oni mogu da ih zaustave kada žele, upadaju im u kuću po noću, uzimaju zemljište, ruše kuće, odnose im maloletnu decu ukoliko se usude da udare, ili šutnu vojnika, kao što se desilo sa sedamnestogodišnjakinjom Ahed Tamini, koja je služila kaznu zajedno sa majkom, suđenje je sprovedeno iza zatvorenih vrata, a zatvorena je jer je udarila vojnika nakon što su Izraelski vojnici upucali njenog rođaka, a nedavno  je bio priveden i njen mlađi brat. Danas je u Izraelskim zatvorima 5700 zarobljenika od kojih su 250 maloletnici, a do sada je bilo zatočeno više od 2000 dece, jeste li vi čuli da se neka NGO, Unicef oglasili protiv toga, nisam ni ja.
Pre dva meseca je papa Francis bio na mitingu koji je bio održan u Maroko, izjavio da je Jerusalim svetište za tri vere, što se protumačilo da potvrđuje Trampovu odluku da je Jerusalim glavni grad Izraela. Da li znate za njegov odlazak, za taj sastanak, i ja sam naletela čudom prilike na veoma kratak članak. Jel se i vama ćini da smo pretrpani razlićitim informacijama iz razlićitih izvora, svi rade dokumentarne emisije, svi pišu o tome, ali u stvari da ništa ne znamo, nemamo dogovore na obićna pitanja, a ti ljudi su stvarni, ima ih po društvenim mrežama i bukvalno mole za pomoć iako znaju da im niko neće pomoći jer tako je još od Maja 1948g. kada je za državu proglašena Izrael od strane Velike Britanije, a Palestina tek 15 Novembra 1988, a Medjunarodno priznata od 2012 godine, da, ti podaci su dostupni svima, da se ne lažemo da ih ne znamo.
Zašto muslimani nemaju svog verskog vođu na primer, nije da sam ljubomorna na papu, ili neki savez arapskih zemalja, znam da ih ima kada je trgovina u pitanju, ali nema nikog da “stalno” čuva Palestinu, i to mi je nekako tužno, a ljudi tamo žive zarobljeni, bombarduju ih dan za danom, ako ne postanu šehidi, onda postanu invalidi, jetimi, bez krova nad glavom.
Zadnju vijest koju sam pročitala prije par sati je, kako jednoj 5godišnoj djevojci iz Gaze, koja je boledovala od tumora na mozgu i trebala je da ide na operaciju i hemoterapija u Istočni Jerusalim, ali Izrael nije dozvolio njenim roditeljima da idu sa njom, pa je ona umrla sama.