машина вода-бензин

Ова машина водата ја претвара во вештачки бензин

Ovaj stroj pretvara vodu u umjetni benzin

На германската министерка демонстративно и е покажана машина за претварање на водата и CO2 во синтетско гориво.

Овие денови во Дрезден одржана е светска премиера на демонстративната машина Power-to-Liquids (PtL), на компанијата unfire GmbH. На министерката за образование и наука Johanne Wanke,, како и на поголемио број на високи државни сужбеници, представници на научни организации и технолошки компании. Sunfir демонстрирал како функционира нивната технологија која  водата и јаглерод диоксидот ги претвара во синтетски горива, бензин,дизел и керозин, а за таа изработка користи електрична енергија од обновливи извори.

sunfire PtL-Demonstrationsanlage bei Nacht 1_72dpi
За претварање на водата и CO2 во бензин, се користи комбинација на хемиска реакција под име Fischer-Tropschov, постапка, односно индустриска метода на добивање од јаглен моноксид и водород (синетски плин), како и цврсти електролитички челии, односно горивни состојки кои создаваат форми на плин, водород и кислород.

Sunfire наведува дека нивните постоечки системи се за 50%, ама поседуваат потенцијал за да дојдат до 70% во блиска иднина.

sunfire Anlage bei Nacht - Produkte_72dpi
За споредба, постоечките бензиски мотори, ефикасни се помеѓу 14 и 30%, па според тоа технологијата која ја развива Sunfire представува голема надеж за иднината.
sunfire
Бидејќи станува збор за Германија, главната кочница во развојот на ова технологија лежи во бирократијата, па Sunfire војата помош ја бара од политиката во донесување на законски регулатори кои ќе им овозможат понатамошен развој, како би инвеститорите доббиле, како што велат, “ доволен степен на доверба во планирањето“ односно како би знаеле дека државата таа технологија ќе ја поддржи и вгради во своите планови на развој на енергетиката.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ two = 9

%d bloggers like this: