Почитувани, Подгорчани, после конституирање на членовите на новиот состав на Месната Самоуправа Подгорци, на ден (5.01.2018г.),  Ве известуваме дека на синоќешниот состанок на (11.01.2018г), а врз основа сите законски регулативи за распределба на одговорностите  кои треба да се предводат за нормално функционирање на Месната Самоуправа, во заедничка консултација-разговор, ги избравме слендиве раководни органи и лицата кои ќе ги предводат истите:

 1. Адем Ајдароски – претседател
 2. Амир Османоски – секретар
 3. Реџо Адемоски – благајник.

Одредувањето на горе наведените функции беше извршено со согласнот од страна на сите членови на Месната Самоуправа – Подгорци.

Како жители на оваа населба, ја очекуваме соработката од страна на жителите на ова населба, во сите наши сегашни и идни активности, кои планираме тековно да ги извршуваме за време на нашиот мандат.

                                  Со Почит!
                               МС-Подгорци
                   Претс. – Адем Ајдароски.

 

Потсетуваме дека на ден: 05.01.2018 на собир на граѓани на населба Подгорци, беше избран нов редовен состав на Месната Самоуправа Подгорци во кој влегоа:

 1. Реџо Адемоски
 2. Адем Ајдароски
 3. Минур Ајдароски
 4. Мерлин Ајдароски
 5. Самир Муртезоски
 6. Нешат Авмедоски
 7. Амир Османоски
 8. Ферат Авмедоски
 9. Алија Беќироски