Импресум

Импресум

Издавач:
Про-Графика Дубаи

Адреса:
Подгорци, Струга

Контакт:
dubainewsportal@hotmail.com

Главен и одговорен уредник:
Исо Демишоски – dzeri72@hotmail.com

Редакција:
Махир Демишоски                                                                                                Демиш Демишоски
Мехида Демишоска

Соработници/колумнисти:
Шериф Ајрадиноски
др.Оливер Бојчески
М-р Мухаммед Шемоски                                                                                                Дип.педаго Сафет Беќироски
Демир Равманоски

Фотограф:
Махир Демишоски

Веб администратори:
Исо Демишоски
Махир Демишоски

Забелешка:
Ставовите изразени во рубриката колумни се лични ставови на авторот и тие не мора нужно да ја одразуваат уредувачката политика на Дубаи Портал